ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Szremkó Csaba e.v

 

 Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.eger-agota-mesei.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének az igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Jelen dokumentum nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A megrendelési folyamattal és egyéb kérdésekkel kapcsolatosan a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető (és letölthető, bármikor kinyomtatható) a következő weboldalról: https://www.eger-agota-mesei.hu

 

Definíciók

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

 

Szolgáltató megnevezése, adatai

 

Név / cégnév: Szremkó Csaba e.v.
Képviselő: Szremkó Csaba
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Dr. Koch László utca 9. 2. em. 1. ajtó
Adószám: 66915812-2-27
Nyilvántartási szám: 40865089
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-90029/2015
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője által kiadott csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 8052
Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank
Számlaszám: 10918001 00000076 57190007
E-mail: szremko.csaba@gmail.com
Telefonszám: +36 30 929 1070
Weboldal megnevezése, címe: Egér Ágota meséi, https://www.eger-agota-mesei.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://eger-agota-mesei.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

1. Alapvető rendelkezések

1.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2 Jelen ÁSZF 2024. március hó 28. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti – mely alapján a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításnak nincs visszaható hatálya.

1.3 A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

2. Megvásárolható szolgáltatások köre

2.1  A szolgáltató internetes könyváruházat üzemeltet.

2.2 A szolgáltatásokra vonatkozó árak forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt áfát)

2.3 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

3. Felhasználási feltételek

Felelősség

3.1 A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

3.2 A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

3.3 A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

3.4 A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.


4. Megrendelés, vásárlás menete

4.1 Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.2 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.3 A Felhasználó a https://www.eger-agota-mesei.hu oldalon megtalálható árucikkek közül a kosarába helyezi a kiválasztott termékeket, majd a számlázási adatok értelemszerű kitöltését követően megrendelését véglegesíti.

4.4 Telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

4.5 A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

4.6 Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

4.7 A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. Szolgáltató PDF formátumú / papír alapú számlát küld a megrendelésről e-mail / posta útján.

4.8 A megrendelések feldolgozása és teljesítése a megállapodást követően maximum 5 munkanapon belül megtörténik.

4.9 Az utalással történő megrendelések feldolgozása és teljesítése a megállapodást követően maximum 5 munkanapon belül megtörténik.

4.10 Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja.

 

5. A szerződés létrejötte

5.1 A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

6. A szerződés iktatása

6.1 A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 

7. Számla

7.1 A számlát előzetes igénylés alapján, elektronikus formában vagy PDF mellékletként küldjük a Felhasználó által megadott e-mail címre.

 

8. Fizetés

8.1 Fizetés utánvét útján.

8.2 Fizetés díjbekérő útján utalással bankszámlára:

Név: Szremkó Csaba e.v.

UniCredit Bank: 10918001 00000076 57190007

Az utalás beérkezését követően maximum 5 munkanapon belül kerül feladásra a termék.

 

9. Elállási jog

9.1 Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban Fogyasztó).
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
A (45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a Fogyasztó indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

9.2 Kézhezvételi időpont a házhozszállítás esetében a futártól, azaz postástól történő átvétel időpontja. Ezek a futártól, azaz postástól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

9.3 A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza a Szolgáltató címére  és 15 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

9.4 A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.

9.5 Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

9.6 Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

9.7  Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 

10. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

10.1 Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

10.2 Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

10.3 Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

10.4 Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

10.5 Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

10.6 Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

10.7 A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

10.8 A megrendelés elküldésével a fogyasztó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján a letölthető anyagok, a CD/DVD valamint könyv vásárlása esetén a letöltés megkezdésének időpontjától, CD/DVD és könyv esetében a csomagolás megbontásakor elveszíti a szerződéstől való elállási jogát.

 

11. Egyéb rendelkezések

11.1 A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

11.2 Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

11.3 Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

11.4 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11.5 Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó Fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

11.6 Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

11.7 Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 Rendeletnek.

11.8 A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon feltüntetett árakat bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

11.9 A honlapon történő megrendelés feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

11.10 A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a megrendelést.

11.11 Szolgáltatót nem terheli felelősség abból eredendően, ha a Felhasználó a megrendeléskor hibásan adta meg email elérhetőségét vagy egyéb okból kifolyólag nem kapja meg a Szolgáltató rendszere által kiküldött leveleket (levélszemétbe kerül, tárhely betelik stb.).

 

12. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1 Vállalkozásunk prioritása, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen.

Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

12.2 A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Szremkó Csaba e.v.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Dr. Koch László utca 9. 2. em. 1. ajtó

Telefonszám: +36 30 929 1070

E-mail cím: szremko.csaba@gmail.com

12.3 Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

12.4 Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

12.5 Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

12.6 A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

12.7 A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni:

https://bekeltet.bkik.hu/elerhetosegek

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

12.8 Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

12.9 A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

12.10 Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

12.11 Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

  • az eljáró bíróságot;
  • feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
  • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
  • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
  • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

13. Szerzői jogok

13.1 Miután a https://www.eger-agota-mesei.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://www.eger-agota-mesei.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

13.2 Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.

13.3 A https://www.eger-agota-mesei.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

13.4 A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-nevére, az azokkal képzett másodlagos domain névre valamint az internetes reklámfelületeire.

13.5 Tilos a https://www.eger-agota-mesei.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://www.eger-agota-mesei.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

13.6 A https://www.eger-agota-mesei.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

13.7 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 10.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

14. Hírlevél küldés

14.1 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

14.2 A Felhasználó a 14.1 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

 

Adatvédelem

A https://www.eger-agota-mesei.hu adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

https://www.eger-agota-mesei.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Mind a személyes adatok, mind a hozzájárulás beszerzése és kezelése során az adatkezelő (Szolgáltató) köteles a személyes adatok megfelelő védelméről gondoskodni, az illetéktelenek általi megismeréstől megfelelő technikai és szervezési megoldásokkal védekezni.

A Felhasználó a regisztrációtól kezdve elfogadja és nyilatkozik róla, hogy a szolgáltató kezeli személyes adatait és joga volt kezelnie azokat.

 

Reklamáció – Kapcsolat

A Magyar Posta által szállított csomagokért ilyen felelősséget nem vállalunk.

Az egyértelműen nyomdai hibás terméket postafordultával azonnal kicseréljük.

Amennyiben nem áll rendelkezésre hibátlan termék, a termék árát visszatérítjük.

Amennyiben egyéb problémák merülnek fel a csomaggal kapcsolatban (nem a rendelt árut kapta, nem a tájékoztató e-mailben feltüntetett – megfelelő összeget fizette, stb.) a  +36 30 929 1070-es telefonszámon, vagy az info@eger-agota-mesei.hu e-mail címen minden munkanapon 8 és 12 óra között állunk rendelkezésére.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulhat.

Jelen ÁSZF 2024. 03. hó 28. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.